Uit de praktijk

Als Extern Begeleider Onderwijs help ik scholen om hun leerlingen met een motorische beperking beter te kunnen ondersteunen. Dit schooljaar begeleid ik Jordy* in 2GT op een reguliere VO-school, in de buurt van Eindhoven. Deze jongen heeft de diagnoses DCD (Developmental Coordination Disorder) en dyslexie. 

Wat betekent DCD voor Jordy in de praktijk?
Bij Jordy is sprake van onvermogen en zeker niet van onwil. Door de DCD ervaart Jordy motorische problemen. Het is voor hem moeilijker om grof- en fijnmotorische vaardigheden aan te leren. Het aanleren en uitvoeren van bewegingen kost hem veel energie. Daarnaast heeft hij problemen met het plannen en organiseren van taken en bij het vasthouden van de aandacht. DCD gaat niet over. De kwaliteit van bewegen zal nooit het niveau van leerlingen zonder motorische problemen bereiken. Echter, door veel te oefenen en door het creëren van begrip in de omgeving kunnen vaardigheden weldegelijk verbeteren. Door dyslexie ervaart hij veel problemen rondom spelling en grammatica van de vreemde talen. Daarom krijgt hij vrijstelling van Frans. 

De combinatie van Jordy’s motorische problematiek door zijn DCD en de problemen met de complexe taken hebben invloed op zijn schoolresultaten. Hij heeft moeite met concentreren, omdat tegelijkertijd luisteren én uitvoeren lastig voor hem is. Als er veel informatie tegelijkertijd wordt verstrekt, vindt Jordy het ook moeilijk om alles in één keer te begrijpen. Ook het integreren en automatiseren levert soms problemen op. 

Kleine aanpassingen maken grote verschillen

Om Jordy optimaal te kunnen begeleiden is mijn lijntje met de mentor heel kort. We mailen veel over en weer en hebben regelmatig (online) overleg. Jordy’s mentor is erg betrokken en heeft de leerling heel goed in beeld. 

De mentor wijst me erop dat Jordy vaak zijn huiswerk wel heeft gemaakt, maar dat niet terug kan vinden op de computer. Dit is een lastige situatie, zeker met de online lessen vanwege Corona. Het levert Jordy onnodige onvoldoendes op. Doordat de mentor dit bij mij aangeeft, help ik Jordy zijn computer ‘DCD-proof’ te maken. Leerlingen met DCD kunnen namelijk veel chaos ervaren en daarbij helpt het om al het schoolwerk in een strakke structuur te zetten. Onder mijn begeleiding ontwerpt Jordy zelf een mappenstructuur met vaste mappen per vak en een vast format voor het opslaan van zijn schoolwerk. Deze redelijk ‘simpele’ interventie helpt Jordy enorm. Hij pakt het voortvarend op en is vervolgens veel minder vaak zijn huiswerk kwijt. 

Aanvullende informatie verstrekken

Bij de vakdocenten is duidelijk de behoefte aan aanvullende informatie over Jordy. Wat is helpend? Welke ondersteuningsbehoeften heeft hij? Voor hen stel ik een document op, op basis van mijn observaties en gesprekken met Jordy. Hierin leg ik niet alleen Jordy’s diagnoses uit, maar vooral wat hem helpt om school zo goed mogelijk te doorlopen: praktische handvatten waar leerkrachten echt iets mee kunnen. Jordy geeft aan dat hij het fijn vindt dat de docenten hem nu snappen en meedenken in wat voor hem werkt. Hij heeft bij Duits, bijvoorbeeld, voorgelezen toetsen vanwege zijn dyslexie en het werkblad wordt voor hem vergroot. 

Blije leerling

In het begin van het schooljaar was Jordy wat faalangstig. Door de wekelijkse gesprekken die ik met hem voer, begrip van het docententeam en een betere structuur voor zijn schoolwerk is Jordy nu een blije leerling die overgaat naar 3GT. 

 

Gerda Meijer, Extern Begeleider Onderwijs, Externe Dienstverlening

 

*De naam van de leerling is aangepast. 

Meer info over DCD op onze kennisbank