<< Wij zijn deskundig, denken mee en zijn echt betrokken >>
Lisan Cremers, externe dienstverlening

Coaching, begeleiding en advisering

We bieden ambulante begeleiding aan kinderen en jongeren met beperkingen (lichamelijk/motorisch, zeer moeilijk lerend, ASS) binnen het regulier onderwijs en de voorschoolse voorzieningen. De activiteiten zijn er op gericht om leerlingen die speciale ondersteuning nodig hebben, zo goed mogelijk te laten functioneren in het regulier onderwijs.

Ook adviseren, begeleiden en coachen we leraren, intern begeleiders, zorgcoördinatoren en schoolteams zodat zij het onderwijs goed kunnen afstemmen op leerlingen met verschillende onderwijsbehoeften binnen hun klas en binnen hun school.